Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

regulamin konkursu

Wersja do wydrukuSend by email

logo szkołyREGULAMIN

II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ

 

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest:

·         VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie,

we współpracy z:

·         Domem Kultury „Bronowice”,

·         Muzeum Państwowym na Majdanku

2. Celem Konkursu jest upowszechnianie twórczości literackiej, a także wiedzy na temat życia i działalności Zofii Nałkowskiej, znakomitej literatki, uważanej za pionierkę polskiej literatury psychologicznej.

Organizatorzy pragną również uwrażliwić na tematykę psychologiczną w sztuce, stąd różne kategorie konkursu, skupione na korespondencji sztuk oraz na człowieku.

3. Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (w oddzielnych grupach wiekowych).

4. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach:

a) literackiej (proza psychologiczna- do 5 standardowych stron maszynopisu lub poezja- 4 wiersze)

·         maksymalna liczba zgłoszeń z jednej szkoły: po 2 w kategorii poezji i prozy

·         ocenie podlega: sposób wydobycia tematyki psychologicznej w utworze, literackie środki wyrazu artystycznego, poprawność i sprawność językowa autora pracy

·         prace należy przesłać w 2 egzemplarzach papierowych oraz w pliku tekstowym

b) plastycznej (1 praca inspirowana cytatami z utworów Z. Nałkowskiej)

·         cytaty do wyboru:

1. „Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka” („Węzły życia”), 2. „Tańczyć- jest to właściwie: iść nigdzie” („Romans Teresy Hennert”), 3. „Jest się takim (…), jak miejsce, w którym się jest” („Granica”)

·         maksymalna liczba zgłoszeń z jednej szkoły: 3

·         dowolna forma i technika

·         prace na odwrocie należy wyraźnie podpisać (imię, nazwisko, szkoła, klasa) i przesłać na adres organizatora (zabezpieczone przed zniszczeniem) lub dostarczyć osobiście

·         należy dołączyć ksero fragmentu utworu Z. Nałkowskiej, który stał się inspiracją dla ucznia

·         ocenie podlega: pomysłowość plastycznej interpretacji prozy Z. Nałkowskiej, dobór środków wyrazu artystycznego, estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny

c) recytacji (ok. 8 min. recytacji poezji tworzonej przez kobiety- w szczególności: M. Pawlikowską- Jasnorzewską, Magdalenę Samozwaniec, Halinę Poświatowską, Wisławę Szymborską i inne)

·         maksymalna liczba zgłoszeń z jednej szkoły: 2

·         ocenie podlega: dobór tekstów i dostosowanie ich do możliwości wykonawczych oraz interpretacyjnych recytatora, prawidłowa i wyrazista interpretacja, poprawność dykcji, ogólny wyraz artystyczny

·         w dniu konkursu należy dostarczyć komisji ksero recytowanego fragmentu

d) biograficzno- historycznej (biografia Z. Nałkowskiej na tle ważnych wydarzeń społeczno- politycznych)

·         maksymalna liczba zgłoszeń z jednej szkoły: drużyna 3- osobowa

·         ocenie podlega: znajomość życia i twórczości Z. Nałkowskiej oraz najważniejszych wydarzeń z historii Polski z okresu 1889- 1954

·         forma: konkurs wiedzy, o którego przebiegu i zakresie tematycznym szkoły zostaną poinformowane po dostarczeniu zgłoszenia do udziału w turnieju

·         konkursowi towarzyszyć będzie sesja historyczna, w której będą mogły uczestniczyć zgłoszone wcześniej organizatorowi grupy uczniów

·         w przypadku dużej ilości zgłoszonych zespołów do turnieju zorganizowane zostaną wcześniej eliminacje, a 10.02.2017 odbędzie się finał konkursu w tej kategorii

e) fotograficznej (fotografia psychologiczna- 2 zdjęcia)

·         maksymalna liczba zgłoszeń z jednej szkoły: 5

·         format pracy: w wersji elektronicznej rozmiar 3200pix.po dłuższym boku. plik JPG lub w wersji wydrukowanej/ wywołanej/ w rozmiarze 20x30 cm oraz plik JPG przesłany drogą mailową na adres : konkurs.nalkowska@wp.pl; dopuszczalne są minimalne korekty graficzne

·         ocenie podlega: sposób wydobycia głębi psychologicznej na zdjęciu, kompozycja, środki wyrazu artystycznego, estetyka całości, technika wykonania

5. Przyznane zostaną następujące nagrody:

·         Grand Prix- nagroda główna dla jednego zwycięzcy spośród wszystkich kategorii

·         I i II miejsce w każdej kategorii

·         możliwe są także wyróżnienia i nagrody specjalne

6. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. Decyzje jury są nieodwołalne.

7. Zgłaszane prace nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.

8. Nagrodzone utwory mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie, bez dodatkowego wynagrodzenia.

9. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie.

10. Prace należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 02.12.2016 na adres VIII LO.

11. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, prezentacja zwycięzców i wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 10.02.2017. Wtedy też odbędzie się konkurs w kategorii biograficzno- historycznej.

12. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów). Zgłoszenie należy dostarczyć do organizatora do 18.11.2016 w przypadku kategorii recytatorskiej

 

14. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej Organizatora, w mediach oraz innych miejscach, w których prace będą prezentowane.

 

15. Za wszystkie roszczenia osób trzecich, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik Konkursu.

 

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody autora lub opiekuna prawnego na przekazanie na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do celów promocyjnych oraz z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na wszystkich polach eksploatacji na potrzeby popularyzacji Konkursu.

 

17. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.lo8.lublin.pl/

 

18. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.

 

19. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora WWW. Dodatkowo autorzy nagrodzonych prac o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie oraz na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

 

20. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego interpretacja należy do Organizatora. Odwołania nie będą uwzględniane.

 

21. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

22. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres: konkurs.nalkowska@wp.pl