Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

regulamin konkursu

Wersja do wydrukuSend by email

logo szkołyREGULAMIN

III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ

 

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest:

·         VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie,

we współpracy z:

·         Domem Kultury „Bronowice”,

·         Państwowym Muzeum na Majdanku

2. Celem Konkursu jest upowszechnianie twórczości literackiej, a także wiedzy na temat życia i działalności Zofii Nałkowskiej, znakomitej literatki, uważanej za pionierkę polskiej literatury psychologicznej.

Organizatorzy pragną również uwrażliwić na tematykę psychologiczną w sztuce, stąd różne kategorie konkursu, skupione na korespondencji sztuk oraz na człowieku.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

4. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach:

a) literackiej (proza psychologiczna- do 5 standardowych stron maszynopisu lub poezja- 3 wiersze)

·         maksymalna liczba zgłoszeń z jednej szkoły: po 2 w kategorii poezji i prozy

·         ocenie podlega: sposób wydobycia tematyki psychologicznej w utworze, literackie środki wyrazu artystycznego, poprawność i sprawność językowa autora pracy

·         prace należy przesłać w 2 egzemplarzach papierowych oraz w pliku tekstowym

b) plastycznej (1 praca inspirowana cytatami z utworów Z. Nałkowskiej)

·         cytaty do wyboru:

1. „Dla prawdziwego szczęścia warto (…) trochę pocierpieć” („Niedobra miłość”), 2. „Tańczyć- jest to właściwie: iść nigdzie” („Romans Teresy Hennert”), 3. „Żyje się krótko (…) A przy tym tylko jeden raz” („Granica”)

·         maksymalna liczba zgłoszeń z jednej szkoły: 5

·         dowolna forma i technika

·         prace na odwrocie należy wyraźnie podpisać (imię, nazwisko, szkoła, klasa) i przesłać na adres organizatora (zabezpieczone przed zniszczeniem) lub dostarczyć osobiście

·         ocenie podlega: pomysłowość plastycznej interpretacji prozy Z. Nałkowskiej, dobór środków wyrazu artystycznego, estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny

 

c) recytacji (ok. 5 min. recytacji poezji tworzonej przez kobiety- w szczególności: M. Pawlikowską- Jasnorzewską, Magdalenę Samozwaniec, Halinę Poświatowską, Wisławę Szymborską i inne)

·         maksymalna liczba zgłoszeń z jednej szkoły: 2

·         ocenie podlega: dobór tekstów i dostosowanie ich do możliwości wykonawczych oraz interpretacyjnych recytatora, prawidłowa i wyrazista interpretacja, poprawność dykcji, ogólny wyraz artystyczny

·         w dniu konkursu należy dostarczyć komisji ksero recytowanego wierszy

·         w przypadku miniatur- może być większa ilość tekstów, według uznania uczestnika

d) biograficzno- historycznej (biografia Z. Nałkowskiej na tle ważnych wydarzeń społeczno- politycznych)

·         maksymalna liczba uczniów zakwalifikowanych do II etapu z jednej szkoły: 3 osoby

·         ocenie podlega: znajomość życia i twórczości Z. Nałkowskiej oraz najważniejszych wydarzeń z historii Polski z okresu 1918- 1948

·         forma: konkurs wiedzy w dwóch etapach: szkolnym (w macierzystych placówkach w oparciu o dostarczone przez VIII LO testy) oraz wojewódzkim (w VIII LO)

·         konkursowi towarzyszyć będą warsztaty historyczne, prowadzone przez Państwowe Muzeum na Majdanku, w których będą mogli uczestniczyć uczniowie bezpośrednio po finale 24.11.2017 (szczegóły przedstawione zostaną po dostarczeniu formularza zgłoszeniowego)

e) fotograficznej (fotografia psychologiczna- 2 zdjęcia w oparciu o cytaty z twórczości Nałkowskiej- takie same jak w części plastycznej)

·         maksymalna liczba zgłoszeń z jednej szkoły: 5

·         format pracy: w wersji elektronicznej rozmiar 3200pix.po dłuższym boku. plik JPG lub w wersji wydrukowanej/ wywołanej/ w rozmiarze 20x30 cm oraz plik JPG przesłany drogą mailową na adres: konkurs.nalkowska@wp.pl; dopuszczalne są minimalne korekty graficzne

·         ocenie podlega: sposób wydobycia głębi psychologicznej na zdjęciu, kompozycja, środki wyrazu artystycznego, estetyka całości, technika wykonania

5. Przyznane zostaną następujące nagrody:

·         Grand Prix- nagroda główna dla jednego zwycięzcy spośród wszystkich kategorii

·         I i II miejsce w każdej kategorii

·         możliwe są także wyróżnienia i nagrody specjalne

6. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. Decyzje jury są nieodwołalne.

7. Zgłaszane prace nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.

8. Nagrodzone utwory mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie, bez dodatkowego wynagrodzenia.

9. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie.

10. Prace należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 20.11.2017 na adres VIII LO.

11. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, prezentacja zwycięzców i wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 06.12.2017.

12. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy podczas gali finałowej.

13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów). W kategorii recytatorskiej- zgłoszenie należy dostarczyć do organizatora do 18.11.2017. W kategorii biograficzno- historycznej zgłoszenie udziału w konkursie wiedzy- do 27.10.2017.

 

14. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej Organizatora, w mediach oraz innych miejscach, w których prace będą prezentowane.

 

15. Za wszystkie roszczenia osób trzecich, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik Konkursu.

 

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody autora lub opiekuna prawnego na przekazanie na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do celów promocyjnych oraz z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na wszystkich polach eksploatacji na potrzeby popularyzacji Konkursu.

 

17. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.lo8.lublin.pl/

 

18. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.

 

19. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora WWW. Dodatkowo autorzy nagrodzonych prac o terminie i miejscu wręczenia nagród zostaną powiadomieni telefonicznie oraz na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

 

20. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego interpretacja należy do Organizatora. Odwołania nie będą uwzględniane.

 

21. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

22. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres: konkurs.nalkowska@wp.pl

23. Bibliografia polecana do kategorii biograficzno- historycznej:

 

·         Hanna Kirchner, Nałkowska albo życie pisane, Warszawa 2011.

·         Włodzimierz Wójcik, Zofia Nałkowska, Warszawa 1973.

·         Ewa Pieńkowska, Zofia Nałkowska, Warszawa 1975.

 

·         Richard Watt, Gorzka chwała. Polska i jej los 1918-1939, Warszawa 2005.

·         Sławomir Koper, Wpływowe kobiety II Rzeczpospolitej, Warszawa 2011.

·         Sławomir Koper, Dwudziestolecie międzywojenne, t.14, Rządy sanacji, Warszawa 2013.

·         Edward Pawłowski, Zbigniew Wawer, red., Losy Polski i Polaków w okresie II wojny światowej, Warszawa 2009.

·         Halik Kochanski, Orzeł Niezłomny. Polska i Polacy podczas II wojny, Warszawa 2013.

 

 

Inne książki poświęcone historii Polski w latach 1918-1948.