Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Stypendium szkolne i zasiłek losowy

Wersja do wydrukuSend by email

Stypendia szkolne 2016/2017r.

 

1.     Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2.     Wnioskodawcą powinien być:

·             rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

·             uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

·             w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

3.     Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza  514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

·             bezrobocia,

·             niepełnosprawności,

·             ciężkiej lub długotrwałej choroby,

·             wielodzietności,

·             braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

·             alkoholizmu lub narkomanii,

·             rodziny niepełnej,

·             zdarzenia losowego.

4.     Formularze konieczne do złożenia wniosku są dostępne w sekretariacie szkoły i u pedagoga jak również do pobrania na stronie Urzędu Miasta w zakładce - jak załatwić sprawę w urzędzie/procedury UM/Wydział Oświaty i Wychowania.

 

5.     Termin składania  wniosków w szkole 15 września 2016 r.