Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

Stypendium szkolne i zasiłek losowy

Wersja do wydrukuSend by email

 

Stypendium szkolne i zaiłek szkolny to forma udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

 

Stypendium szkolne

1.     Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2.     Wnioskodawcą powinien być:

·             rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

·             uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

·             w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

3.     Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza  514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

·             bezrobocia,

·             niepełnosprawności,

·             ciężkiej lub długotrwałej choroby,

·             wielodzietności,

·             braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

·             alkoholizmu lub narkomanii,

·             rodziny niepełnej,

·             zdarzenia losowego.

4.     Formularze konieczne do złożenia wniosku są dostępne w sekretariacie szkoły i u pedagoga jak również do pobrania na stronie Urzędu Miasta.

5.     Termin składania  wniosków w szkole- do 15 września każdego roku.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego, podstawę prawną oraz wymagane załączniki znaleźć można tutaj.

 

Zasiłek szkolny

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie

Miasta Lublin, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów lub innych członków rodziny wspólnie mieszkających

i wspólnie gospodarujących, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia lub członków rodziny wspólnie mieszkających i gospodarujących, innych szczególnych zdarzeń losowych pogarszających sytuację

materialną ucznia).

 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na:
  • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
  • wniosek dyrektora szkoły.
   Do wniosku należy dołączyć:
   - stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku'
   - w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony;
   - zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
 2. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego:
 • w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,
 • w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.

Więcej informacji o zasiłku szkolnym, podstawie prawnej i wymaganych załącznikach można znaleźć tutaj.

W razie pytań i wątpliwości proszę zgłaszać się do pedagoga szkolnego lub sekretariatu.