Witamy na stronie VIII LO w Lublinie

FESTYN BRONOWICKI

Serdecznie zapraszamy na Festyn Bronowicki, który odbędzie się na terenie naszej szkoły 30.09.16 od godziny 11. Organizatorami festynu są: Fundacja Teatroterapia Lubelska oraz VIII LO przy pomocy finansowej Miasta Lublin. 

Wewnątrzszkolny konkurs z matematyki

Wewnątrzszkolny konkurs z matematyki

                

                Drodzy uczniowie,

           Zapraszamy Was do udziału w wewnątrzszkolnym konkursie z matematyki. Każdy może przystąpić do rywalizacji, która będzie  trwała od 16 września do 9 grudnia 2016 r. Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie, który zamieszczony jest dziale Matematyka  z lewej strony szkolnej witryny.  Są już pierwsze zadania.

Odkryj w sobie matematyka i przystąp do konkursu.

nauczycilele matematyki

Regulamin konkursu

REGULAMIN

WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU
MATEMATYCZNEGO

 

1. Organizatorem Konkursu są nauczyciele matematyki VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej
      w Lublinie,

2. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki matematyki.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas naszej szkoły.

4. Konkurs rozgrywany jest w  jednej kategorii. Wszyscy chętni uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego, będą rozwiązywali jednakowe zadania.

5. Treści zadań będą publikowane na stronie szkoły (w odpowiedniej zakładce) w piątki

16 września 2016 r., 23 września 2016 r., 30 września 2016 r., 7 października 2016 r.,
21 października 2016 r., 4 listopada  2016 r., 18 listopada 2016 r., 25 listopada 2016 r., 2 grudnia 2016 r.,
9 grudnia 2016 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania extra zestawów, których prawidłowe rozwiązania będą uwzględniane w ogólnej punktacji.

6. Każdy zestaw będzie punktowany od 0 d 5 pkt. Łącznie z 10 zestawów można zdobyć 50 punktów.

7. Za podanie tylko odpowiedzi, bez uzasadnienia, uczestnik otrzyma 1 punkt.

8. Nagrodami w konkursie będą oceny cząstkowe wystawione po zakończeniu konkursu z wagą 4, według schematu:

50 pkt – 45 pkt – ocena celująca

44 pkt – 40 pkt – ocena bardzo dobra

39 pkt – 30 pkt – ocena dobra

29 pkt – 20 pkt – ocena dostateczna

19 pkt – 10 pkt – ocena dopuszczająca

9. Jednakowe rozwiązania zadań, oraz rozwiązania niesamodzielne nie będą brane pod uwagę.

10. Rozwiązania należy wysyłać na podany adres matematyka@lo8.lublin.pl nie później niż w następny  poniedziałek po publikacji zadań. Każda praca konkursowa powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer w dzienniku.

11. Przykładowe rozwiązania poszczególnych zestawów będą publikowane tydzień po opublikowaniu treści zadań.

12. Ilość uzyskanych punktów będzie publikowana na stronie szkoły. Publikowane informacje będą zawierały klasę, numer w dzienniku i ilość zdobytych punktów.

13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w określonych wyżej terminach min 3 zestawów odpowiedzi.

 

14. Za przesłanie w wyżej określonych terminach wszystkich zestawów odpowiedzi (10) uczeń otrzyma premię w wysokości 5 pkt.

 

15.  Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego interpretacja należy do Organizatora. Odwołania nie będą uwzględniane.

 

16. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

 

Kiermasz podręczników

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

W piątek 9 i 16 września 2016r. w sali nr 19 odbędzie się Kiermasz Używanych Podręczników.

Adres i dane kontaktowe szkoły

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej

ul. Słowicza 5

20-336 Lublin

 

tel./fax 81 7440623

e-mail: sekretariat@lo8.lublin.pl

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia szkolne 2016/2017r.

 

1.     Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

2.     Wnioskodawcą powinien być:

·             rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

·             uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

·             w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.

3.     Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza  514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

·             bezrobocia,

·             niepełnosprawności,

·             ciężkiej lub długotrwałej choroby,

·             wielodzietności,

·             braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

·             alkoholizmu lub narkomanii,

·             rodziny niepełnej,

·             zdarzenia losowego.

4.     Formularze konieczne do złożenia wniosku są dostępne w sekretariacie szkoły i u pedagoga jak również do pobrania na stronie Urzędu Miasta w zakładce - jak załatwić sprawę w urzędzie/procedury UM/Wydział Oświaty i Wychowania.

 

5.     Termin składania  wniosków w szkole 15 września 2016 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędie się 1 września 2016r. <br>

  ■  godz 9:00  - klasy II i III<br>

Strony